Je li Bosna i Hercegovina prezadužena?

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31. 12. 2016. godine, koja iznosi oko 12,089 milijardi KM, od čega se na vanjski dug odnosi oko 8,53 milijardi KM lli 70,63 posto, a na unutrašnji dug oko 3,55 milijardi KM ili 29,37 posto.

U ukupnom stanju javne zaduženosti Federacija BiH učestvuje s 54,28 posto, Republika Srpska s 45,04 posto, Brčko Distrikt s 0,24 posto i institucije BiH s 0,44 posto.

Prema Informaciji Ministarstva finansija i trezora BiH, učešće javnog duga Bosne i Hercegovine u bruto društvenom proizvodu (BDP) u 2016. godini  iznosilo je  39,78 posto, aukupni javni dug, uključujući vanjsku i unutrašnju zaduženost, povećao se za 1,18 posto u odnosu na prethodnu godinu, dok je vanjski dug  u prošloj godini povećan za 1,52 posto.

Gdje su novi utrošeni?

U 2016. godini angažirano je 668,71 milion KM odobrenih kreditnih sredstava. Od ukupno povučenih kreditnih sredstava u prošloj godini 68,68 posto se odnosi na infrastrukturne projekte.

U vanjskom dugu najveće učešće imaju Svjetska banka – IDA i IBRD s 33,44 posto, Evropska investiciona banka s 20,99 posto, Međunarodni monetarni fond s 12,25 posto, Pariški klub s  8,9 posto, i Evropska banka za obnovu i razvoj sa 7,44 posto.

Servis vanjskog duga u 2016. godini iznosi 735,40 miliona KM, od čega se na glavnicu odnosi 611,69 miliona KM ili 83,18 posto, a na kamatu 123,71 miliona KM ili 16,82 posto.

Uporedimo li ove podatke sa ostalim zemljama regije, vidimo da je BiH jedna od najmanje zaduženih.
Šta je mjerilo?
Pored iznosa duga, kao važnija referenca važi odnos tog iznosa prema bruto društvenom proizvodu (BDP). Zemlje koje više proizvode tj. imaju jaču ekonomiju mogi se i zadužiti više u apsolutnom iznosu. Prema EU pravilima (Maastricht-kriteriji) javni dug ne bi trebao preći 60% BDP-a.

Evo kako je stanje u EU, odnosno zemljama zapadnog Balkana:

    311,1 Mrd. EUR – 176,9% BDP-a Grčka
2,212,6 Mrd. EUR – 132,7% BDP-a Italia
1,107,7 Mrd. EUR – 100,3% BDPa Španija 
     38,4 Mrd. EUR –   84,9% BDP-a Hrvatska
     32,6 Mrd. EUR –   82,6% BDP-a Slovenija
     25,2 Mrd. EUR –   72,9% BDP-a Srbija
        7,9 Mrd. EUR –   71,0% BDP-a Albanija
2,161,2 Mrd. EUR –  69,4% BDP-a Njemačka 
        6,1 Mrd. EUR –   41,5% BDP-a Bosna i Hercegovina
        3,4 Mrd. EUR –   38,0% BDP-a Makedonija

Izvor: Al Jazeera Balkans, Vijeće ministara BiH